Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hyvinvointia.

Kivijärvellä varhaiskasvatusta järjestetään perhepäivähoidossa ja ryhmis Nuppukummussa. Esiopetusta järjestetään Tainionmäen koululla.

Jokaisella alle kouluikäisellä lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta. Vanhemmat päättävät lapsensa osallistumisesta varhaiskasvatukseen. Koulun edeltävä esiopetus on toiminnallisesti varhaiskasvatusta. Esiopetukseen osallistuminen tuli velvoittavaksi 1.8.2015 alkaen.

Opetushallitus varhaiskasvatuksen asiantuntijavirastona laatii ja päättää valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, joiden pohjalta laaditaan paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat. Kivijärvellä on käytössä Pohjoisen Keski-Suomen seutuvasu. Kivijärvellä tehdään jokaiselle päivähoidon piirissä olevalle lapselle henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma sekä esiopetuksessa olevalle lapselle esiopetussuunnitelma.

Seutuvasu, Pohjoisen Keski-Suomen varhaiskasvatussuunnitelma

Kivijärven EsiOPS

Lisätietoja:

Varhaiskasvatusjohtaja
Puhelin: 044 459 7858
Osoite: Tainionmäen koulu, Keskustie 32, 43800 Kivijärvi

Päivähoito

Päivähoidon tavoitteena on tukea päivähoidossa olevien lasten koteja näiden varhaiskasvatustehtävässä ja yhdessä kotien kanssa edistää lapsen persoonallisuuden tasapainoista kehitystä.

Kivijärven kunta tarjoaa päivähoitoa kaikille alle kouluikäisille ja erityistapauksissa sitä vanhemmille lapsille. Päivähoito järjestetään perheen oman valinnan mukaan joko koko- tai puolipäiväisenä. Kokopäivähoito saa kestää enintään 10 tuntia päivässä ja puolipäivähoito enintään 5 tuntia.

Kivijärvellä päivähoitoa järjestetään perhepäivähoidossa ja ryhmis Nuppukummussa.

Lisätietoja:

Varhaiskasvatusjohtaja
Puhelin: 044 459 7858
Osoite: Tainionmäen koulu, Keskustie 32, 43800 Kivijärvi

Lisätietoja:

Ryhmis Nuppukumpu
Puhelin: 044 459 7843
Osoite: Virastotie 7, 43800 Kivijärvi

Päivähoitopaikan hakeminen

Päivähoitopaikkaa voi hakea ympäri vuoden, mutta sitä on haettava 4 kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee päivähoitopaikan.

Mikäli päivähoidon tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä tarpeen alkamisajankohta ole ennakoitavissa, on päivähoitopaikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään 2 viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.

Päivähoitopaikkaa haetaan kirjallisesti. Hakulomakkeita saa kunnanvirastosta ja ryhmis Nuppukummusta.

Linkit lomakkeiden tulostamiseen: päivähoitohakemus, tuloselvitys, päivähoitopaikan irtisanominen, Nuppukummun hoidontarvelomake

Päivähoidon asiakasmaksut

Päivähoidossa maksut määräytyvät perheen koon ja tulojen perusteella ja ne suhteutetaan hoitoajan pituuteen. Maksu määrätään toimintakaudeksi (1.8.-31.7.) kerrallaan.

Perheen koko lasketaan vanhempien ja muiden huoltajien ja heidän kanssaan yhteistaloudessa asuvien alaikäisten lasten lukumäärästä. Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 117 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Perheen henkilömäärä

Tuloraja euroa/kk

Korkein maksuprosentti

2

1 198

11,5

3

1 477

9,4

4

1 754

7,9

5

1 871

7,9

6

1 988

7,9


Kokopäivähoidosta peritään enimmäismaksuna 254 €/kk (nuorin päivähoitopalveluja käyttävä lapsi). Toisesta päivähoidossa olevasta lapsesta peritään maksun enimmäismäärä 229 euroa/kk. Kustakin seuraavasta lapsesta perittävä maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Alle 23 €:n suuruista päivähoitomaksua ei peritä (kokopäivähoito).

 1. Selvitykset tuloista on toimitettava sen kuukauden loppun mennessä, jolloin lapsi aloittaa päivähoidon. Hoitomaksu määräytyy muuten korkeimman maksuluokan mukaan. Uudet selvitykset tuloista on toimitettava aina, jos jommankumman vanhemman tulot muuttuvat. Maksua tarkistetaan vuoden aikana, jos tulot muuttuvat 10 %, jos maksu osoittautuu olennaisesti virheelliseksi tai jos hoitosopimus muuttuu. Jos päätös on perustunut asiakkaan antamiin virheellisiin tietoihin, maksu oikaistaan takautuvasti enintään vuoden ajalta. Perheen olosuhteissa tapahtuvista muutoksista on aina ilmoitettava.
 2. Sinä kuukautena, jolloin päivähoito alkaa, peritään maksu päivähoidon aloittamispäivämäärästä alkaen ja sinä kuukautena, jolloin päivähoito lakkaa (päivähoitopaikka irtisanotaan), peritään maksu irtisanomispäivämäärään saakka.
 3. Mikäli lapsi on osapäivähoidossa (enintään 5h/pv, 25h/vko tai 50h/2 vkoa) on hoitomaksu 60% kokopäivähoidon maksusta.
 4. Hoitopäivien määrä sovitaan hoitosopimuksessa. Vanhempien työstä tai opiskelusta johtuvat vapaapäivät pienentävät siis hoitomaksua.
 5. Päivähoito katsotaan tilapäiseksi silloin, jos hoitopäiviä on kalenterikuukaudessa enintään 3 yksittäistä kokohoitopäivää, jotka saattavat koostua myös osahoitopäivistä. Kokopäivähoitomaksu on 12 €/lapsi/hoitopäivä (2. lapsesta 6 € ja 3. lapsesta 3 €) ja osapäivähoito (5 tuntia tai alle) 8 €/lapsi/hoitopäivä (2. lapsesta 4 € ja 3. lapsesta 2 €).
 6. Jos lapsi on sairautensa vuoksi pois hoidosta yli 10 päivää kalenterikuukaudessa, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta, mutta jos lapsi samasta syystä on pois koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä lainkaan.
 7. Jos lapsi muusta syystä kuin sairaudesta johtuen on poissa koko kalenterikuukauden, peritään puolet kuukausimaksusta. jos hoitopaikka on varattuna ja lapsi on hoidossa yhdenkin päivän hoidossa, laskutetaan koko kuukauden hoitomaksu.
 8. Hoitopaikka on irtisanottava kirjallisesti. Valmiita lomakkeita saa Nuppukummusta.
 9. Kun lapsi on ollut hoidossa toimintakauden (1.8-31.7) hoitomaksu peritään 11 kalenterikuukaudelta. Maksuton kuukausi on aina toimintavuoden viimeinen kuukausi eli heinäkuu.

Asiakasmaksulakiin on tehty säädös, jonka mukaan maksut sidotaan indeksiin ja ne muuttuvat joka toinen vuosi.

Lisätietoja:

toimistosihteeri / hallinto- ja elinkeino-osasto
Puhelin:044 459 7842
Osoite:Virastotie 5 A, 43800 KIVIJÄRVI
Telefax:042 11 459 7818

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien erityisoppilaille. Toiminnassa painotetaan lapsen omia kokemuksia. Toiminnan suunnittelun lähtökohtana on yksilölliset ja yhteisölliset sekä sosiaaliseen kasvuun liittyvät näkökohdat. Tavoitteena on tarjota lapselle hänen tarpeensa huomioivaa, monipuolista ja virkistävää toimintaa ja antaa mahdollisuus lepoon ja itsekseen oloon.

Kivijärvellä koululaisten aamutoimintaa järjestetään Nuppukummussa klo 6-8.30 ja iltapäivätoimintaa Tainionmäen koululla esiopetuksen tiloissa klo 13-15.

Hakemuksia toimintaan saa kunnanvirastosta, Tainionmäen koululta ja Nuppukummusta. Voit tulostaa hakemuksen myös tästä.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävä maksu

Aamu- ja iltapäivätoiminnan osallistumismaksut määräytyvät osallistumisajan mukaisesti:

 • 60 euroa /kuukausi, kun osallistumisaika on enintään 3 tuntia/päivä
 • 80 euroa/kuukausi, kun osallistumisaika on enintään 4 tuntia/päivä
 • 120 euroa/kuukausi, kun osallistumisaika on 4-6 tuntia/päivä


Yli 6 tunnin hoitoaikaa ei tarjota. Osallistumisaika määritellään toimintaan ilmoittautumisen yhteydessä. Jos lapsi osallistuu toimintaan enintään 10 päivää kuukaudessa, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.

Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, peritään maksuna puolet kuukausimaksusta.

Lisätietoja:

IP-toiminnanohjaaja
Puhelin: 044 459 7881
Osoite: Tainionmäen koulu, Keskustie 32, 43800 Kivijärvi

Esiopetus

Esiopetuksella tarkoitetaan kuusivuotiaille tarjottavaa maksutonta opetusta. Esiopetuksen tavoitteena on edistää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa lapsen kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen sosiaalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa leikin ja myönteisen oppimiskokemuksen avulla.

Esiopetus on osa Tainionmäen koulun toimintaa. Esikoulua on koulupäivien mukaan klo 9-13. Esikoulussa toimii esiopettaja ja esiopetuksen koulunkäynninohjaaja. Esikoulun tiloissa järjestetään klo 13 jälkeen koululaisten iltapäivätoimintaa.

Hakemus esiopetukseen

Lisätietoja:

Esiopettaja
Puhelin: 044 459 7858
Osoite: Tainionmäen koulu, Keskustie 32, 43800 Kivijärvi

Esiopetuksen koulunkäynninohjaaja
Puhelin: 044 459 7881

Log in